0113 - 311815
078-7440182
info@advema.nl

Collectief pensioen

Als werkgever kunt u goed werkgeverschap laten zien door misschien wel dé belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde te bieden aan uw medewerkers, namelijk een collectieve pensioenregeling. Zo’n pensioenregeling is van groot belang voor het latere inkomen van uw medewerkers. Maar wat is een collectief pensioen nou eigenlijk?

Laten we beginnen met wat een pensioen inhoudt. Het pensioen is het inkomen dat iemand meestal ontvangt wanneer de AOW-leeftijd is bereikt en de persoon stopt met werken. Het pensioen bestaat vaak uit drie pijlers. De eerste pijler is de AOW-uitkering die iemand ontvangt vanuit de Nederlandse overheid, wanneer de AOW-leeftijd bereikt is. De hoogte van deze uitkering wordt berekend aan de hand van het minimumloon en de woonsituatie. De tweede pijler is het pensioen dat wordt opgebouwd bij de werkgever. Het geld dat wordt betaald aan pensioenpremie wordt belegd, levert rendement op en wordt uiteindelijk het pensioen van de werknemers. De derde pijler is het pensioen dat werknemers zelf sparen met bijvoorbeeld een privé-pensioenregeling.

Als we het hebben over het collectief pensioen, hebben we het dus over de tweede pijler. Bij een collectief pensioen hebben alle werknemers dezelfde pensioenregeling en bouwen zij gezamenlijk hun pensioen op. De werkgever kan het collectief pensioen inrichten naar eigen wens. Zo kan er worden bepaald wat de pensioenleeftijd is, welk type pensioenregeling er wordt gebruikt, of er wel of geen indexatie van het pensioen wordt gedaan, wat de hoogte van het pensioen is, of er een eigen bijdrage vanuit de medewerkers wordt verwacht en zo ja, hoeveel deze bijdrage is.

Er zijn verschillende soorten collectieve pensioenregelingen. De volgende regelingen komen het meest voor:

  1. Solidaire premieregeling
    De solidaire premieregeling is een premieregeling waarin meer risicodeling centraal staat. Er is een collectief beleggingsbeleid. De beleggingsresultaten worden via vooraf vastgestelde regels leeftijdsafhankelijk toegekend aan elke deelnemer. Vanaf de pensioendatum ontvangt iedereen een variabel pensioen. Dit pensioen wordt elk jaar opnieuw berekend. Het kan hoger uitvallen als de beleggingsresultaten goed zijn. Maar als de resultaten tegenvallen, kan het pensioen lager worden. Binnen een solidaire premieregeling is een buffer verplicht. Deze buffer wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat het pensioen niet of minder daalt als de beleggingsresultaten tegenvallen. De buffer heet ook wel solidariteitsreserve
  2. Flexibele premieregeling
    De flexibele premieregeling is een premieregeling met meer individuele keuzevrijheid. Deelnemers kunnen tot pensioendatum vaak kiezen uit verschillende beleggingsprofielen. Ze kunnen meer of minder beleggingsrisico nemen, of bijvoorbeeld meer klimaatbewust beleggen. Op de pensioendatum kan iedereen kiezen tussen een vast of een variabel pensioen. Ook hier geldt voor een variabel pensioen: het kan hoger uitvallen als de beleggingsresultaten goed zijn. Maar als de resultaten tegenvallen, kan het pensioen lager worden. De flexibele premieregeling kent geen verplichte buffer (solidariteitsreserve). Wel kan er voor een risicodelingsreserve gekozen worden.

U bent als bedrijf niet verplicht om een collectieve pensioenregeling te hebben voor uw medewerkers, tenzij het bedrijf valt onder één van de verplichte bedrijfstakpensioenfondsen of als het in de cao staat.

In principe vallen de mensen die geen werknemers zijn, zoals bijvoorbeeld partners, directeuren, grootaandeelhouders of zzp’ers niet onder de collectieve pensioenregeling, maar er kunnen uitzonderingen zijn. Wanneer u, als bedrijfseigenaar of aandeelhouder, niet onder het collectief pensioen valt, zijn er vaak andere regelingen om toch uw pensioen op te kunnen bouwen.

Het pensioen is erg complex en een grote investering voor u als werkgever. Het is niet iets dat u van de een op de andere dag zo maar heeft geregeld; het kost tijd om alles uit te zoeken en op te starten. Ga in gesprek met één van onze specialisten en bepaal welke pensioenregeling het beste aansluit bij uw onderneming en wat het beste is voor uw werknemers. U kunt ook kiezen voor Advema Zakelijke Dienstverlening, waarbij u (en uw werknemers) voorlichting en begeleiding kunnen krijgen over het pensioen.